تندر 90 E2

نقشه الکتریکی چراغ ترمز دستی و سطح روغن ترمز تندر ال 90نقشه سیم کشی چراغ هشدار ترمز دستی و سطح روغن ترمز تندر L90 - رنگ بندی سیم ها و مسیر ارتباطی کانکتورها با سنسورها به همراه معرفی پایه ها و شماره پین ها


چراغ هشدار ترمز و روغن چراغ روغن ترمز ترمز دستی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2