پژو 405 GLX

نقشه الکتریکی چراغ پلاک و کوچک جلو و عقب پژو 405 GLXمدار و نقشه الکتریکی لامپ نشانگر چراغ های پلاک - لامپ ها کناری - لامپ های عقب - لامپ پلاک + جانمایی دسته سیم ها در بدنه و مسیر ارتباط کانکتورها با استفاده از تصاویر + جانمایی واحدها و سنسورهای نامبرده شده در مدار و محل قرارگیری آن ها در مکان های مختلف اتاق و بدنه پژو 405 GLX


GLX  پژو مدار الکتریکی برق خودرو چراغ کوچک 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX