پژو 405 GLX

نقشه الکتریکی کولر و بخاری پژو 405 با کنترل یونیت فن (مدل پایین)شرح مدار الکتریکی سیستم تهویه (کولر و بخاری) پژو 405 - سنسور کنترل یونیت خنک کننده موتور - کنترل یونیت خنک کننده موتور - کلید راه انداز کولر A/C - کلید گردش هوا از داخل یا خارج - سوییچ سه مرحله ای فشار گاز در سیستم کولر - ECU موتور - رله قطع کننده کمپرسور کولر - در حرارت بالای موتور - کمپرسور کولر - رله فن بخاری و کولر - پنل کلیدهای بخاری و کولر - کنترل یونیت دمای اتاق - سنسور کنترل دمای اوپراتور - مدول کنترل فن بخاری و کولر - موتور فن بخاری و کولر - کنترل یونت و موتور فن تهویه - جانمایی دسته سیم ها در بدنه و مسیر ارتباط کانکتورها با استفاده از تصاویر + جانمایی واحدها و سنسورهای نامبرده شده در مدار و محل قرارگیری آن ها در مکان های مختلف اتاق و بدنه پژو 405


پژو 405 نقشه سیم کشی برق خودرو بخاری کولر مدار الکتریکی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX