تبلیغات
رانا

نقشه سیستم الکتریکی تهویه مطبوع ( کولر ) رانادر این نقشه مدار سیم کشی کولر رانا از واحد ECU ،جعبه فیوز هوشمند داخل موتور FN ،واحد کنترل الکترونیکی تجهیزات CCN ،جعبه فیوز اصلی ،کمپرسور کولر ،فشنگی گاز کولر ،واحد کنترل الکترونیکی درب ها MCN ،سنسور دمای اوپراتور ،پنل بخاری ،مقاومت موتور فن ،موتور فن اوپراتور را نشان میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا