تبلیغات
پژو 206 تیپ 2

نقشه سیستم الکتریکی تهویه مطبوع ( کولر ) پژو 206 ملیدر این نقشه مدار سیستم کولر از سنسور فشنگی گاز کولر ،واحدکنترل الکترونیکی ECU ،جعبه فیوز ،کمپرسور کولر ،جعبه فیوز هوشمند FCM ،واحد کنترل الکترونیکی تجهیزات BCM ،واحد کنترل الکترونیکی تهویه ،سنسور دمای اپراتور ،نمایشگر چند منطوره ،موتور دریچه هوای ورودی ،موتور دریچه هوای گرم و سرد ،موتور دریچه توزیع هوا ،سنسور دمای هوای داخل اتاق ،موتور فن اوپراتور ،اتصال بدنه ها و مدول کنترل دور موتور تهویه را نشان میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 206 تیپ 2