زانتیا

نقشه سیستم انژکتور زانتیا 1800 بوش Bosch MP73نقشه سیستم انژکتور زانتیا 1800 بوش Bosch MP73، نقشه ECU BOSCH MP 7.3 ، نقشه کلیه سنسورها، نقشه کنترل الکترونیکی تجهیزات الکتریکی CPH زانتیا، نقشه رله دوبل زانتیا


نقشه و مدارات الکتریکی  رله دوبل تجهیزات الکتریکی CPH نقشه کنترل الکترونیکی نقشه کلیه سنسورها  نقشه ECU BOSCH MP 7.3 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش