تبلیغات
رانا

نقشه سیستم فن خنک کننده رانادر این نقشه مدار سیم کشی فن خنک کننده از سنسور دمای آب ،واحد کنترل الکترونیکی ECU ،اتصال بدنه ها ،جعبه فیوز ،رله فن دور تند و کند ،مقاومت فن و موتور فن را نشان میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا