سایپا 111

نقشه سیستم مدار فن دورتند و کند پراید والئو و زیمنس (Valeo Siemens)در این نقشه مدار سیم کشی فن با دو دور تند و کند پراید از رله فن ها، مقاومت فن ،موتور فن ،زمان روشن شدن دور تند و کند ،زمان خاموش شدن فن و مسیر فرمان تا واحد کنترل الکترونیکی ECU را نشان میدهد.


دور کند فن پراید دور تند فن پراید 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سایپا 111