تیبا 2

نقشه سیم کشی برف پاک کن جلو و عقب تیبا 2راهنمای رنگ بندی سیم های برف پاک کن تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و داشبورد و محفظه موتور - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا قطعات - جانمایی فیوز برف پاک کن تیبا 2


تیبا 2 مدار الکتریکی نقشه سیم کشی برف پاک کن 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2