تبلیغات
تیبا 2

نقشه سیم کشی بوق تیبا 2راهنمای رنگ بندی سیم های بوق تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و داشبورد و موتور - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا قطعات - جانمایی فیوز بوق تیبا 2


تیبا 2 مدار الکتریکی نقشه سیم کشی بوق 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2