تیبا 2

نقشه سیم کشی فشنگی فشار روغن تیبا 2راهنمای رنگ بندی سیم های فشنگی روغن تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در موتور و داشبورد - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا فشنگی و پشت آمپر - جانمایی فیوز فشنگی روغن


تیبا 2 مدار الکتریکی نقشه سیم کشی برق فشنگی فشار روغن 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2