تبلیغات
تیبا 2

نقشه سیم کشی و مدار آیینه برقی تیبا 2راهنمای رنگ بندی سیم های آیینه برقی تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و داشبورد و موتور - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا قطعات - جانمایی فیوز آیینه برقی تیبا 2


تیبا 2 نقشه سیم کشی مدار الکتریکی آیینه برقی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2