تبلیغات
سایپا 111

نقشه ها و مدارات الکتریکی سیستم واحد كنترل موتور پراید 111



مطالب این کتاب شامل: سنسور موقعیت دریچه گاز، سنسور ضربه، کوئل، سنسور دمای آب، سنسور سرعت، سنسور میل لنگ، سوئیچ ثقلی، سنسور اکسیژن میباشد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سایپا 111