تبلیغات
سایپا 111

نقشه ها و مدارات الکتریکی سیستم واحد كنترل موتور پراید 111مطالب این کتاب شامل: سنسور موقعیت دریچه گاز، سنسور ضربه، کوئل، سنسور دمای آب، سنسور سرعت، سنسور میل لنگ، سوئیچ ثقلی، سنسور اکسیژن میباشد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سایپا 111