پژو 405 SLX

نقشه و مدار الکتریکی سنسور فشار و دمای هوای پژو ۴۰۵ بوش TU5 Bosch ME7 4 4نقشه دسته سیم سنسور فشار و دمای هوای پژو ۴۰۵ بوش TU5 Bosch ME7.4.4 ، نقشه سیم کشی سوکت سنسور فشار و دمای هوای پژو ۴۰۵ بوش TU5 Bosch ME7.4.4 ، نقشه سیم کشی سنسور فشار و دمای هوا به ای سی یو کامپیوتر ecu پژو ۴۰۵ بوش TU5 Bosch ME7.4.4 ، نقشه سیم کشی سنسور فشار و دمای هوا به رله دوبل پژو ۴۰۵ بوش TU5 Bosch ME7.4.4 ، نقشه برقی سنسور فشار و دمای هوای پژو ۴۰۵ بوش TU5 Bosch ME7.4.4 ، نقشه مدار الکتریکی سنسور فشار و دمای هوا به ای سی یو کامپیوتر ecu پژو ۴۰۵ بوش TU5 Bosch ME7.4.4 ، نقشه سیم کشی سنسور فشار و دمای هوای پژو ۴۰۵ بوش TU5 Bosch ME7.4.4


برق کشی سنسور فشار و دمای هوای پژو ۴۰۵ بوش TU5 Bosch ME7.4.4  سوکت سنسور فشار و دمای هوای پژو ۴۰۵ بوش TU5 Bosch ME7.4.4  دسته سیم سنسور فشار و دمای هوای پژو ۴۰۵ بوش TU5 Bosch ME7.4.4  مدار سنسور فشار و دمای هوای پژو ۴۰۵ بوش TU5 Bosch ME7.4.4  نقشه سنسور فشار و دمای هوای پژو ۴۰۵ بوش TU5 Bosch ME7.4.4  سیم کشی سنسور فشار و دمای هوای پژو ۴۰۵ بوش TU5 Bosch ME7.4.4  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 405 SLX