پارس تندر

نمودار شماتیک ارتباط ECU سیستم سوخت رسانی با سنسورها و پشت آمپر در رنو تندر Tondar L90


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش