تبلیغات
ساینا EX

�������������� ���������� �������� ������ ������ �� ���� ������ ���������� Saina Saipaارتفاع بین مرکز لامپ چراغ های جلو و زمین، فاصله افقی بین مرکز لامپ چراغ های جلو، فاصله بین مرکز لامپ چراغ های جلو و صفحه تنظیم، چگونه چراغ های جلوی ساینا را تنظیم کنیم، تنظیم چراغ های جلوی ساینا


فاصله ی تنظیم نور چراغ جلو دستگاه مخصوص تنظیم نور تنظیم چراغ جلو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق ساینا EX