تبلیغات
کوییک ST

������������ ���� �������� �� �������� ����������فواصل بین نقاط بدنه - قسمت جلوی اتاق - محفظه موتور - دیواره جانبی اتاق - بخش جانبی اتاق خودرو - بخش مربوط به اتصالات متعلقات داخلی خودرو - اندازه های داخلی اتاق - قسمت عقب بدنه - اندازه های مستقیم ابعاد قسمت زیر اتاق - تصادفات - قطعات تعویضی - تصادف از عقب - قطعات قابل تعويض ديواره جانبي - تصادف از کنار


سایپا کوییک اتاق شاسی بدنه 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش