تبلیغات
رنو کپچر

���������� ���������� �������������������� (���� ��������) ������ ��������محتوای این کتاب : معرفی یونيت HFM ،جانمایی آنتن ها ،جانمایی یونیت ها ،شرایط روشن و خاموش بودن موتور ،اختصاص دادن کارت


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش