تبلیغات
سایپا 111

���������� ���������� �������� ����������نگاهی به سیستم کولر - مسیر گردش گاز در سیستم کولر - درجه حرارت گاز در قسمتهای مختلف سیستم کولر - ساختمان و مدار خنک کننده سیستم کولر - قسمت های مهم سیستم کولر - روش استفاده - تنظیم دور آرام موتور در حالت روشن بودن کولر - موارد مهم در زمان نصب کولر - هواگیری مدار - شارژ گاز کولر - عیب یابی سیستم کولر - کنترل میزان شارژ از دریچه بازدید - کنترل میزان شارژ توسط مانومتر - مدار سیم کشی سیستم کولر پراید


راهنمای کولر سایپا شارژ گاز کولر سیستم تهویه مطبوع 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سایپا 111