تبلیغات
سایپا 131

���������� �� �������������� ������ ���������� ���������� ����������تشریح عملکرد میل فرمان عمودی پراید، رفع لقی پیچشی میل فرمان عمودی پراید، رفع صدای غیر عادی میل فرمان عمودی پراید، معرفی بخش های ستون فرمان پراید، شماتیک مجموعه ستون فرمان پراید، معرفی و عکس مجموعه قطعات ستون فرمان پراید، معرفی و عکس مجموعه چهارشاخ و جعبه فرمان پراید، رفع لقی جانبی شعاعی میل فرمان عمودی پراید، رفع لقی محوری میل فرمان عمودی پراید


برطرف کردن لقی جانبی و محوری فرمان پراید چهار شاخ و جعبه فرمان پراید تشریج قطعات فرمان پراید رفع صدای میل فرمان پراید رفعی لقی فرمان پراید میل فرمان عمودی پراید 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات تعلیق سایپا 131