تبلیغات
سایپا 151

���������� �� �������������� ������ �� ������ �������� ���������� ���������� �������� 151مطالب این کتاب شامل: مشخصات سیستم فرمان، مشخصات و گشتاور اتصالات سیستم فرمان، مقادیر زوایای چرخ ها، عیب یابی، سیستم فرمان، میزان فرمان، بازدید زوایای کمبر و کستر، اجزاء مدول کیسه هوا و میله رابط فرمان میباشد


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات تعلیق سایپا 151