تبلیغات
تندر 90 E2

�������� ���������������� ���������� ���������� �������� �������� ���� 90سیم کشی کولر تندر ال 90- مشخص کردن رنگ سیم های کولر و کانکتور به همراه شماره پایه ها - جانمایی دسته سیم ها و اتصال بدنه های کولر ال 90


مدار کولر L90 نقشه سیم کشی کولر تندر برق کولر ال 90 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2