تبلیغات
پژو 405 GLX

�������� ���������������� �������� �������� �������� �� ������ ������ 405 GLXنقشه و مدار الکتریکی چراغ ترمز پشت آمپر در پژو 405 GLX +‌ چراغ اخطار تمام شدن لنت ترمز چرخ های جلو + مدار الکتریکی اسپ ترمز پدال - جانمایی دسته سیم ها در بدنه و مسیر ارتباط کانکتورها با استفاده از تصاویر + جانمایی واحدها و سنسورهای نامبرده شده در مدار و محل قرارگیری آن ها در مکان های مختلف اتاق و بدنه پژو 405


GLX پژو 405 مدار الکتریکی برق خودرو چراغ استپ ترمز چراغ لنت ترمز 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX