تبلیغات
تیبا 2

�������� ���������������� �������� �������� ������ �������� 2راهنمای رنگ بندی سیم های چراغ دنده عقب تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و داشبورد و موتور - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا چراغ ها - جانمایی فیوز ها چراغ دنده عقب تیبا 2


تیبا 2 مدار الکتریکی نقشه سیم کشی چراغ خطر دنده عقب چراغ 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2