تبلیغات
تندر 90 E2

�������� ������ �������� �������� ������ �������� L90نقشه سیم کشی چراغ دنده عقب تندر ال 90 - راهنمای رنگ بندی سیم ها چراغ به همراه جانمایی محل کانکتورها و دسته سیم و معرفی شماره پین هر سوکت از مبدا تا مقصد - چراغ دنده عقب تندر روشن نمی شود - فیوز چراغ دنده عقب تندر کجا قرار دارد - مکان اتصال بدنه لامپ دنده عقب تندر L90


چراغ هشدار دنده عقب L90 لامپ دنده عقب چراغ تندر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2