تبلیغات
تیبا 2

�������� ������ ������ �������� ���������� ������ �������� 2راهنمای رنگ بندی سیم چراغ صندوق تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و داشبورد و صندوق - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا قطعات - جانمایی فیوز چراغ صندوق


مدار الکتریکی نقشه سیم کشی تیبا 2 صندوق چراغ 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2