تبلیغات
تیبا 2

�������� ������ ������ �������� ������ �������� �������� 2راهنمای رنگ بندی سیم های چراغ خطر و استپ ترمز تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و داشبورد و موتور و عقب خودرو - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا قطعات - جانمایی فیوز استپ ترمز و چراغ خطر تیبا 2


مدار الکتریکی نقشه سیم کشی تیبا 2 استپ ترمز چراغ خطر ترمز 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2