تبلیغات
تیبا 2

�������� ������ ������ �������� ������ �������� 2راهنمای رنگ بندی سیم های چراغ جلو تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و اتاق - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته راهنما تا چراغ ها - جانمایی فیوز چراغ - مسیر سیم کشی تا صفحه کیلومتر


مدار الکتریکی نقشه سیم کشی تیبا 2 چراغ جلو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2