تبلیغات
تیبا 2

�������� ������ ������ ������ ���������� �������� 2راهنمای رنگ بندی سیم های قفل مرکزی تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا تایمر قفل مرکزی و غیره - جانمایی فیوز قفل مرکزی تیبا 2


مدار الکتریکی نقشه سیم کشی قفل مرکزی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2