تبلیغات
تیبا 2

�������� ������ ������ ������ �������� 2راهنمای رنگ بندی سیم های بوق تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و داشبورد و موتور - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا قطعات - جانمایی فیوز بوق تیبا 2


تیبا 2 مدار الکتریکی نقشه سیم کشی بوق 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2