تبلیغات
پژو پارس دوگانه سوز

������ �������� �������� ������ �������������� ���������� ������ �������� 405برای رفع خطای دمای گاز در سنسور مپ کروز بایفیول زیمنس با استفاده از مقاومت و شبیه سازی میتوانید از این راهنما استفاده نمایید.


CNG دمای ریل گاز شبیه ساز 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو پارس دوگانه سوز