چانگان EADO

مدار سیستم جرقه زنی چانگان ایدومطالب این کتاب شامل: کانکتور کویل جرقه زنی، کانکتور سنسور کوبش، کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ، کانکتور واحد کنترل الکترونیکی، اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم محفظه موتور، اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم موتور میباشد.نقشه الکتریکی سیستم جرقه زنی چانگان ایدو، مدار الکتریکی سیستم جرقه زنی چانگان ایدو، نمودار شماتیک سیستم جرقه زنی چانگان ایدو، نمودار سیم کشی سیستم جرقه زنی چانگان ایدو، نقشه سیم کشی سیستم جرقه زنی چانگان ایدو، نقشه سیستم برقی سیستم جرقه زنی چانگان ایدو، نقشه برقی سوکت سیستم جرقه زنی چانگان ایدو، دسته سیم سیستم جرقه زنی چانگان ایدو


سیم کشی داخلی سیستم جرقه زنی نقشه سوکت سیستم جرقه زنی قطعات برقی سیستم جرقه زنی سیم کشی سیستم جرقه زنی نمودار شماتیک سیستم جرقه زنی مدار برقی سیستم جرقه زنی نقشه الکتریکی سیستم جرقه زنی واحد کنترل الکترونیکی دسته سیم موتور سنسور موقعیت میل لنگ سنسور کوبش کویل کانکتورها 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق چانگان EADO