تبلیغات
سایپا 131

معرفی قطعات ECM جدید SSAT پرایدعیب یابی و تعویض قطعات SSAT پراید، معرفی واحد کنترل موتور سازه پویش CAN یورو 4 بدون EOBD پراید، معرفی واحد کنترل ایموبلایزر CAN سازه پویش پراید، معرفی ترانسپاندر CIM خام TAG پراید


ترانسپاندر تگ سوئیچ پراید معرفی بخش های ایموبلایزر پراید معرفی قطعه سازه پویش CAN عوض کردن قطعات SSAT 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سایپا 131