تبلیغات
چانگان EADO

�������������� ���������� ������������ ������������ EADOمطالب این کتاب شامل: بررسی اجمالی سیستم، نمایش موقعیت مکانی، تست سوئیچ سلونوئید، تشخیص و آزمایش علائم، نمودار علائم، جداسازی و مونتاژ، باز و بست میباشد.


عیب یابی استارت تست استارت چانگان تعمیر استارت باز و بست استارت 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق چانگان EADO