تبلیغات
تندر 90 E2

�������� ������ ������ ���������� �������������� �������� L90فیوز سنسور کیلومتر تندر L90 در کجا قرار دارد ؟ - رله سنسور سرعت (کیلومتر) L90 کار نمی کند- از کار افتادن سنسور سرعت کیلومتر تندر L90 - راهنمای نقشه الکتریکی سنسور کیلومتر و جانمایی فیوز و رله سنسور به همراه جانمایی دسته سیم و کانکتورها و اتصال بدنه - رنگ بندی سیم ها و معرفی شماره پین هر سوکت از مبدا تا مقصد - مسیر سیم کشی سیگنال سنسور کیلومتر به ABS ترمز ضد قفل در تندر L90


سنسور کیلومتر L90  سنسور سرعت تندر نقشه سیم کشی تندر L90  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2